Uvjeti korištenja

OPĆE ODREDBE I UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNETSKE
TRGOVINE/PREDUGOVORNA OBAVIJEST

MEDOS-COMMERCE d.o.o. je društvo koje se bavi prodajom
i proizvodnjom medicinske radne opreme, te putem svoje internetske stranice
www.HENTEX.hr pruža uslugu informiranja te uslugu internetske trgovine (web
shop).

1.    OPĆI
UVJETI/PREDUGOVORNA OBAVIJEST

1.1. Ovim se Općim uvjetima korištenja internet
stranica i korištenja usluge Internetske trgovine, uređuje korištenje internet
stranica od strane Korisnika te korištenje usluge Internetske trgovine.

Ovi Opći uvjeti/Predugovorne obavijesti čine sastavni
dio ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na
daljinu i ne mogu se mijenjati osim ako su se strane izrijekom drukčije
sporazumjele.

1.2. Značenje pojmova u Općim uvjetima:

MEDOS-COMMERCE d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Martina
Divalta 142, OIB: 90620454136, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u
Osijeku pod MBS: 5203660.

Korisnik – znači svaku fizičku ili pravnu osobu sa
prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske
koja pristupa internetskim stranicama. Pojam Korisnik uključuje i registriranog
Korisnika. Registrirani Korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu,
pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge internetske
trgovine na internetskim stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u
Republici Hrvatskoj ili izvan nje.

Internet stranice – sve web, odnosno internet stranice
u vlasništvu MEDOS-COMMERCE d.o.o. .

Usluga internetska trgovina – usluga koja omogućuje
Korisnicima kupnju proizvoda putem Internetskih stranica.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Korisnik se obvezuje da neće koristiti Internet
stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima; unositi na
Internetske stranice i/ili distribuirati putem Internetskih stranica bilo kakve
sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne
ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske
sadržaje, sadržaje koji šire mržnju, spolnu i rasnu netrpeljivost, sadržaje
koji povređuju tuđa prava i interese i slično; mijenjati, brisati i/ili
uništavati bilo kakve podatke na Internetskim stranicama; koristiti Internetske
stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava
intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba; koristiti
Internetske stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
unositi i/ili distribuirati putem Internetskih stranica bilo kakav nelegalan
software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane,
ili slično; koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje
bilo kakve ne/komercijalne, vjerske i/ili političke promidžbe.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na
Internetskim stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo
koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka
MEDOS-COMMERCE d.o.o.-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu
HENTEX-a ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije
objavljeni na ovim Internetskim stranicama mogu se koristiti samo za
individualne potrebe Korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava,
te prava trećih osoba.

2.3. Korištenjem sadržaja ovih Internetskih stranica
Korisnik prihvaća:

– sve rizike koji nastaju iz korištenja Internetskih
stranica

– prihvaća koristiti sadržaj Internetskih stranica
isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4. HENTEX se u potpunosti odriče svake odgovornosti
:

– koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na
bilo koji način vezana za korištenje Internetskih stranica,

– za bilo koje radnje Korisnika uporabom ili
zlouporabom sadržaja Internetskih stranica,

– za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili
bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja
Internetskih stranica.

2.5. Internetske stranice mogu sadržavati i dokumente,
podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih internet stranica kreiranih
od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće,
kao takve označavati. MEDOS-COMMERCE d.o.o. nema nadzor nad navedenim
dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama uopće te se
u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na
točnost, potpunost i/ili dostupnosti sadržaja na Internet stranicama kreiranim
od strane trećih osoba. MEDOS-COMMERCE d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog
bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog
eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih
stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane
s MEDOS-COMMERCE d.o.o. samo zbog postojanja veze s internetskom stranicom.

2.6. MEDOS-COMMERCE d.o.o. zadržava pravo izmjene
sadržaja Internetskih stranica, pravo ukidanja Internetskih stranica te pravo
ograničavanja pristupa Internetskim stranicama, sve bez najave te neće biti
odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja
i/ili ograničavanja.

2.7. MEDOS-COMMERCE d.o.o. neće biti odgovoran ni za
kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Internetskih stranica zbog
bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8. MEDOS-COMMERCE d.o.o. zadržava pravo promjene
cijena svojih proizvoda.

2.9. MEDOS-COMMERCE d.o.o. zadržava pravo spriječiti
pristup Internetskim stranicama IP adresama, (odnosno Korisnicima) s kojih se
vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima te s iste osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10. MEDOS-COMMERCE d.o.o. niti na koji način ne
odgovara Korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i
telekomunikacijskih sustava radi pristupa Internetskim stranicama i Usluzi
internetske trgovine.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1. Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj
Internetskih stranica isključivo privatno vlasništvo MEDOS-COMMERCE d.o.o. ili
njegovih ovlaštenika. Bilo kakvo umnožavanje, distribucija, prijenos,
objavljivanje, povezivanje i/ili mijenjanje na drugi način ovih Internetskih
stranica, bez izričitog pismenog odobrenja MEDOS-COMMERCE d.o.o., izričito je
zabranjeno.

3.2. Kršenjem ovih Općih uvjeta poslovanja može doći
do pokretanja odgovarajućih sudskih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv
počinitelja povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog
oblika intelektualnog vlasništva.

3.3. Korištenjem Internetskih stranica Korisniku se
daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje
sadržaja Internetskih stranica na način da se iste pregledavaju za osobne
svrhe.

3.4. Radi izbjegavanja svake sumnje, MEDOS-COMMERCE
d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na Korisnika bilo koja druga prava u
odnosu na sadržaj Internetskih stranica te zabranjuje korištenje sadržaja
Internetskih stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je
to eventualno dozvoljeno uputama na samim Internetskim stranicama.

3.5. Korisnik, osim za osobne svrhe i kućnu uporabu,
osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati,
prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati
sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice i/ili
medije.

3.6. Ukoliko je to izričito dopušteno na Internetskim
stranicama, Korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U
takvom slučaju Korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za
osobnu uporabu te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe
ovih Općih uvjeta.

3.7. MEDOS-COMMERCE d.o.o. niti na koji način ne
odgovara za povredu autorskih prava učinjenu od strane Korisnika prilikom
(“uploada”) podataka na Internet stranice, uključujući fotografije i dokumente
te će ih na traženje ovlaštene treće strane ukloniti što je prije moguće.
Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na Internetske
stranice na kojima Korisnici imaju autorska prava, isti postaju isključivo
vlasništvo MEDOS-COMMERCE d.o.o. koji će biti ovlašten koristiti ih bez
ograničenja i naknade.

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1. Prije pristupa određenim sadržajima, Korisnici će
biti obvezni dati MEDOS-COMMERCE d.o.o. osobne podatke. U slučaju pristanka na
davanje osobnih podataka, smatrat će se da su Korisnici pristali na uvjete
korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se
određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i/ili prenose
osobne podatke potrebne za korištenje Internetskih stranica.

4.2. Označavanjem odgovarajuće ikone na Internetskim
stranicama, smatra se da Korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu
i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje Internetskih stranica,
uključujući, ali se ne ograničavajući na:

– suglasnost da MEDOS-COMMERCE d.o.o. može sukladno
odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za
potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze
podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te
unapređenja usluga i da navedene podatke može davati trećima u svrhu
izvršavanja usluge, zaštite interesa Korisnika i sprječavanja eventualnih
zlouporaba;

– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja
pojedinačnih potreba i/ili zahtjeva Korisnika kao i razvijanja mogućnosti što
kvalitetnijeg pružanja svih usluga HENTEX na zadovoljstvo Korisnika;

– davanje podataka drugim osobama potrebnim za
izvršenje gore navedenih svrha.

4.3. MEDOS-COMMERCE d.o.o. će čuvati osobne podatke
samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon
proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti
anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.
MEDOS-COMMERCE d.o.o. neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim
osobama iz njegove grupe trgovačkih društava (povezana društva).

4.4. MEDOS-COMMERCE d.o.o. će osigurati da se osobni
podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje administrativnu, tehničku i
fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup,
razotkrivanje, umnožavanje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti
samo ovlaštene osobe. Omogućiti će Korisnicima pristup njihovim osobnim
podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i
ažurirani.

4.5. Ukoliko Korisnici imaju bilo kakvih pitanja
vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno MEDOS-COMMERCE
d.o.o.

4.6. Ukoliko Korisnici zatraže brisanje njihovih
osobnih podataka, MEDOS-COMMERCE d.o.o. će takve podatke ukloniti, no time
pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na Internetskim
stranicama.

4.7 Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnik jamči
da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

5. IZJAVA O SIGURNOSTI

5.1. Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana
uporabom SSL enkripcije. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi
sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je
omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup
podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i poslužitelja
HENTEX.hr, te obratno.

1.     KORIŠTENJE
USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

6.1. Korištenje usluge je:

a) dostupno isključivo Korisnicima koji su punoljetni
i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Usluge internetske
trgovine,

b) moguće registriranim korisnicima i neregistriranim
korisnicima (guest user).

6.2. Registracija Korisnika, odnosno kupnja od strane
neregistriranog korisnika vrši se putem Internetskih stranica, prilikom čega će
Korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje
takvih osobnih podataka.

6.3. Nakon uspješne registracije, registrirani
Korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za
autorizaciju korištenja Usluge internetske trgovine te je obvezan čuvati
tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko Korisnik posumnja u neovlašteno
korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve
moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do
trenutka dok ne obavijesti HENTEX putem kontakata objavljenih na web stranici o
sumnji o neovlaštenom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene
aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili
zaporkom.

6.4. Registracijom odnosno dovršetkom kupnje kao
neregistrirani korisnik (guest user) Korisnik potvrđuje:

– da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete/Predugovornu
obavijest, a naročito u dijelu u kojem se oni odnose na Usluge internetske
trgovine,

– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost svojih
osobnih podataka,

– da daje MEDOS-COMMERCE d.o.o. izričitu suglasnost da
može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane
osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga,
potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i
uslugama te unapređenja usluga i da HENTEX d.o.o. navedene podatke može davati
trećima u svrhu izvršavanja usluge te zaštite interesa Korisnika MEDOS-COMMERCE
d.o.o. i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

7. NAČIN ODABIRA I NARUČIVANJA PROIZVODA

7.1 Korisnik pristaje da se kupnja putem Usluge
internetske trgovine vrši na način da Korisnik kupuje proizvode dostupne putem
Usluge internetske trgovine na način da ih bira na temelju slike i osnovnog
opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode te ne moraju
uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji se stvarno isporuče. S
obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u
percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., MEDOS-COMMERCE d.o.o.
ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih Korisnik vidi na
zaslonu svog monitora.

7.2. Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem.
Klikom na ikonu ‘DODAJ U KOŠARICU’ odabrani proizvod sprema se u virtualnu
potrošačku košaricu, gdje kupac može povećati ili smanjiti broj istog već
naručenog proizvoda, brisati ili mijenjati proizvode. Za nastavak procedure
potrebno je kliknuti ‘KUPI’ gdje se nalaze svi odabrani artikli. Za odustajanje
od kupovine potrebno je kliknuti ‘ODUSTANI OD KUPNJE’. Roba se smatra naručenom
u trenutku kada Korisnik prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu koju je
Korisnik unio prilikom registracije/kupnje, dobit će potvrdu da je narudžba zaprimljena
od strane HENTEX-a .

7.3. Ugovor o kupoprodaji stupa na snagu i obvezuje od
trenutka kada Korisnik prihvati ponudu SPORTORA, odabirom plaćanja, dovršenjem
narudžbe te kada izvrši plaćanje naručenog/ naručenih proizvoda.

7.4. Ukoliko HENTEX nije u mogućnosti isporučiti neki
od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te
ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili
zatražiti zamjenski proizvod.

8. CIJENE PROIZVODA PUTEM USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

8.1. Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama
(“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost, sukladno zakonima koji se
primjenjuju na području Republike Hrvatske, odn. sjedišta MEDOS-COMMERCE
d.o.o.-a.

8.2. Na kupovinu putem Internetske trgovine, HENTEX
može odrediti određene popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko
razdoblje ili radi određenih akcijskih prodaja, odnosno određene vrste, grupe
ili kategorije proizvoda. Popusti će biti jasno naznačeni uz proizvod ili grupu
proizvoda na koji se popust odnosi.

8.3. PROMO KODOVI:

Promotivni kod je tekst koji kao prijavljeni korisnik
upisujete u prvom koraku svoje internetske kupovine. Nakon klika na tipku Unesi
promotivni kod ispod nje se otvori prozorčić u koji možete upisati trenutačno
vrijedeći promotivni kod, zatim slijedi klik na tipku Primijeni. Popust ili
pogodnost odmah će se zatim uzeti u obzir.

8.3. Cijene proizvoda su podložne promjenama do
trenutka potvrde kupovine.

8.4. Potvrdom kupovine Korisnici završavaju postupak
kupovine putem webshop usluge.

8.5. Cijena dostave proizvoda nije uključena u
iskazanu cijenu proizvoda na Internetskim stranicama.

9. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

9.1. Korisnici mogu plaćati proizvode na slijedeće
načine, prilikom čega se izbor vrši na internetskim stranicama:

Jednokratno plaćanje:

1.     Gotovina
(pouzećem)

Narudžba se plaća prilikom isporuke paketa. Plaćanje
se vrši isključivo gotovinom.

2.     Opća
uplatnica (virman)

Pri završetku narudžbe na adresu e-pošte će vam stići
predračun sa svim podacima za uplatu. Po zaprimljenoj uplati, obrada Vaše
narudžbe će biti započeta i izvršena.

bankovni računi IBAN:

IBAN: HR2423400091111049146 otvoren u Privredna banka Zagreb
d.d. Radnička cesta 50, 10000 Zagreb.  SWIFT: PBZGHR2X

3.     Kartice  ( Visa, PBZ Card Visa Premium, Mastercard®,
Maestro® )

Prilikom odabira kartičnog plaćanja biti ćete preusmjereni na sigurne
stranice za plaćanje gdje ćete u odgovarajuće polje unjeti podatke Vaše kartice
i potvrditi kupnju.

VisaPBZ Card Visa Premium – obročna otplata
Mastercard
Maestro

9.2. Prilikom plaćanja karticom autorizacija se vrši
automatski.

9.3. MEDOS-COMMERCE d.o.o. će snositi sve
manipulativne troškove autorizacije kartice Korisnika.

10. KUPNJA NA RATE

10.1. HENTEX može ponuditi kupnju na rate i moguća je
samo za Korisnike u Republici Hrvatskoj i u skladu sa uvjetima MEDOS-COMMERCE
d.o.o.-a .

10.2. Broja rata i uvjeti kupnje biti će posebno
naznačeni na Internetskim stranicama.

PBZ Card Visa Premium – obročna otplata do 12 rata bez
kamata

 

11. DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

11.1. Dostava proizvoda moguća je u Republici
Hrvatskoj i izvan nje, a moguće je i preuzimanje proizvoda u izložbenom
prostoru (showroomu) iz toč. 15. ovih Općih uvjeta.

11.2. Za određene proizvode ili grupe proizvoda, koji
će biti posebno naznačeni, dostava je moguća unutar određenih područja, odnosno
zemalja.

11.3. Termin dostave

Naručenu robu šaljemo u roku 7 radnih dana od
zaprimanja narudžbe (osim artikala kod kojih je vrijeme dostave drugačije
navedeno).

Prijevoznička služba određuje termin dostave prema uvjetima
koji vrijede za njihovu dostavnu službu , MEDOS-COMMERCE d.o.o. nema utjecaj na
termin dostave na adresu kupca i ne može dogovoriti točan sat dostave posebno
za pojedinog kupca.

11.4. Troškovi dostave

Dostava na kućnu adresu

Dostava se ne naplaćuje za narudžbe koje prelaze 65€ (489,74kn).

Za sve narudžbe manje od 65€ (489,74kn) trošak dostave se naplaćuje u iznosu od  5€ (37,67kn)  s PDV-om. Cijena dostave nije uračunata u cijenu proizvoda i posebno se naplaćuje.

Pakete dostavljamo dostavnom službom Hrvatska Pošta od ponedjeljka do petka.

Ukoliko niste kod kuće u vremenu kad dođe dostavljač, dostavljač će Vas kontaktirati telefonski i dogovoriti ćete se oko termina dostave.

Pošiljku šaljemo ponovo samo ukoliko podmirite sve nastale troškove u toj situaciji: slanje, povrat i ponovno slanje pošiljke i unaprijed uplatite iznos na naš žiro račun.

11.5. Nakon što HENTEX potvrdi narudžbu, a najkasnije
u roku od 48 sati (ukoliko narudžba pada u neradne dane), počinje teći rok za
dostavu proizvoda, te će Korisniku kupljeni proizvodi biti isporučeni u
sljedećim rokovima:

– do 10 radnih dana za ostalo područje Republike
Hrvatske,

– od 12 do 15 radnih dana za područje otoka Republike
Hrvatske

11.6. U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke zbog
više sile i/ili bez krivnje MEDOS-COMMERCE d.o.o.-a te ukoliko iz bilo kojeg
razloga Korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte koje je naveo prilikom
registracije/kupnje kako bi ga se o istome obavijestilo, MEDOS-COMMERCE d.o.o.
ne odgovara za kašnjenje isporuke.

11.7. Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu
dostave koja je navedena prilikom registracije/kupnje, a ukoliko Korisnik
(kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresu koju je naveo kao
adresu dostave bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati
ili se dostava može preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član
domaćinstva, ovlaštena osoba od strane Korisnika uz predočenje osobnog
identifikacijskog dokumenta. Korisniku će uz proizvod biti dostavljena i potvrda
o sklopljenom Ugovoru.

11.8. Ukoliko dostava proizvoda ne bude bila moguća
zbog netočnih osobnih podataka Korisnika koje je isti unio prilikom
registracije, odnosno kupnje kao neregistrirani korisnik (guest user)
MEDOS-COMMERCE d.o.o. nije dužan snositi troškove ponovne dostave.

11.9. Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja
pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču te odbiti
primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa Korisnik
potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da nema
primjedbi na oštećenja na transportnim pakiranjima.

11.10. Ukoliko Korisnik odbije primiti pošiljku zbog
utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti
odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka te
putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana obavijestiti
MEDOS-COMMERCE d.o.o. da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po
primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca MEDOS-COMMERCE d.o.o. se
obvezuje na zahtjev Korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti
ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama kod
MEDOS-COMMERCE d.o.o. ili na zahtjev Korisnika izvršiti povrat novca.

11.11. Ukoliko Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije
preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće
obrasce, MEDOS-COMMERCE d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih
troškova.

12. POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM USLUGE INTERNETSKE
TRGOVINE

12.1. Korisnik ima pravo u roku od osam (8) radnih
dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat
proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili
su dostavljeni proizvodi neispravni. MEDOS-COMMERCE d.o.o. će, na osnovu
zahtjeva za povrat ili zamjenu, Korisniku vratiti sredstva na račun koji je
Korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset
(30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu
za reklamaciju.

12.2. Korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda
putem obrasca za reklamaciju nakon pristupa Usluzi internetske trgovine,
koristeći korisničko ime i lozinku, unosom osobnih podataka i ostalih podataka
vezanih uz kupnju.

12.3. Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom
na adresu o kojoj je Korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju. Troškove
povrata proizvoda snosi Korisnik.

12.4. Korisnik je obvezan dostavljene proizvode
vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko
pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

12.5. Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija
na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo
zbog neadekvatnog rukovanja i/ili uporabe, tada HENTEX nije dužan izvršiti
povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će
vraćen Korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja
zahtjeva za povratom ili zamjenom.

12.6. Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili
zamjenom opravdan HENTEX će postupiti kako je navedeno u točci 12.1 s time da
će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi HENTEX.

12.7. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja
naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan
je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8)radnih
dana. U tom slučaju, Korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak HENTEX,
koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno
zahtjevu Korisnika) u roku od petnaest (15) radnih dana od zaprimljenog krivo
isporučenog proizvoda.

12.8. Ukoliko Korisnik nije dobio naručeni i plaćeni
proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) radnih dana od dana
očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem
kontakata objavljenih na Internetskoj stranici. HENTEX je u tom roku dužan
utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom te Korisnika obavijestiti o
daljnjem rješavanju reklamacije.

13. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

13.1. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u
roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na
jednostrani raskid Ugovora u slučajevima iz čl. 79 Zakona o zaštiti potrošača.

13.2. Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na
jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti HENTEX o svojoj odluci o
jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom
poslanom poštom (na MEDOS-COMMERCE d.o.o., HENTEX Martina Divalta 142, 31000
Osijek ) ili elektroničkom poštom na adresu: info@hentex.hr, u kojoj ćete
navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke
pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid
Ugovora.

13.3. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora
koji se nalazi na linku (obrazac preuzmite ovdje) Korisnik može elektronički
ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju HENTEX bez odgađanja dostaviti potvrdu
primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

13.4. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14
(četrnaest) dana od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi koju je Korisnik
odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u
posjed.

13.5. Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit
će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove
isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana
kada MEDOS-COMMERCE d.o.o. zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu
Ugovora, osim ukoliko je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije
najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen
na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik
pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa ne snosi nikakve troškove u
odnosu na povrat. Povrat novca MEDOS-COMMERCE d.o.o.  može izvršiti tek
nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je
roba poslana nazad.

13.6. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na
adresu MEDOS-COMMERCE d.o.o., HENTEX, Martina Divalta 142, 31000 Osijek bez
nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest)
dana od dana kada je MEDOS-COMMERCE d.o.o –u uputio svoju odluku o jednostranom
raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam.

13.7. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje
vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo
potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

14. OSTALI UVJETI USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

14.1. MEDOS-COMMERCE d.o.o. ne snosi odgovornost za
eventualnu štetu koja može nastati Korisniku i trećima:

– uslijed neovlaštenog korištenja korisničkog imena i
lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem,

– u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja Usluge
internetske trgovine, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom MEDOS-COMMERCE
d.o.o.-a.

– uslijed prekida internetske veze prilikom korištenja
Usluge internetske trgovine.

14.2. Na korištenje Usluge internetske trgovine
primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih
zakona koji se odnose na pružanje i korištenje Usluge internetske trgovine.

15. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

15.1. MEDOS-COMMERCE d.o.o. zadržava pravo izmijeniti
ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog
korištenja Internetskih stranica te posebno Usluge internetske trgovine,
provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na
Internetskim stranicama.

15.2. Za korištenje usluge Internetske trgovine važeći
su Opći uvjeti na snazi u trenutku primitka kupovine za naručeni proizvod.

15.3. Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih
Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Osijeku.

15.4. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju
se umnažati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz
poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog
ograničenja prava.

16. PODACI O IZLOŽBENOM PROSTORU (SHOW ROOMU)

MEDOS-COMMERCE d.o.o.

Martina Divalta 142., 31000 Osijek

Tel: 095 / 3744 – 858

Email:
webshop@hentex.hr